1201 Parashat Eikev - August 10, 2012

1202 Shabbat Shuvah - September 21, 2012

1301 Mishpatim - Disability Awareness

rguKcMJsxsy5bY93

Calendar Highlights

19Jan
Jan 19, 2018 7:30 pm - 9:00 pm
Shabbat Evening Service
20Jan
Jan 20, 2018 9:00 am - 10:30 am
Torah Study
20Jan
Jan 20, 2018 10:30 am - 12:30 pm
Shabbat Morning Services
23Jan
23Jan
Jan 23, 2018 7:00 pm - 9:00 pm
Israeli Dancing